Isyyden monet muodot – erityisen tärkeät isät

Kaisa Kepanen, KAMK

by juhosalminen
0 comment
Pieni lapsi ja isä kävelemässä matalassa vedessä ja pitämässä kädestä

Millaista isyys on silloin, kun isän omat voimavarat ovat vähissä? Entä, miten osata olla isä, jos ei ole koskaan itse saanut siihen mallia? Tai millaista on isyys silloin, kun suhde lapseen on syystä tai toisesta pitkäksi aikaa katkennut? MILAVA hankkeessa kehitetään tukea haavoittuvassa asemassa oleville isille.

Usein isyydestä puhutaan tasavertaisen vanhemmuuden ja isien osallisuuden teemojen kautta. Tavoitteena voidaan nähdä isän rooli tasavertaisena vanhempana ja täysivaltaisena perheen jäsenenä. Sosiaali- ja terveysalalla kohtaa kuitenkin myös paljon isiä, joiden mahdollisuudet tasavertaiseen vanhemmuuteen tai täysivaltaiseen osallisuuteen isyydessä eivät ole mahdollisia. Näissä tilanteissa isyys voi olla hyvinkin erilaista. Isän roolin huomioiminen on kuitenkin aina tärkeää. Elämäntilanteiden muuttumisen myötä myös isän osallisuus vanhemmuuteen voi vahvistua ja muuttua. Parhaimmillaan ammattilaiset voivat olla mukana vahvistamassa ja tukemassa kaikenlaisia isiä vanhemmuudessa.

 

Haavoittuvassa asemassa olevat isät keskiössä

Työskentely isien kanssa herättää monenlaisia ajatuksia ja tunteita. ESR -osarahoitteinen korkeakoulujen yhteishanke Mies, lapsi ja vanhemmuus MILAVA kehittää ammattilaisille menetelmiä isyyden tukemiseen, nostaa keskusteluun isäerityisyyttä sekä suuntaa hankkeessa tukea suoraan isille. Kohderyhmänä ovatkin hankkeessa ammattilaisten kanssa tehtävän yhteiskehittämisen lisäksi isät itse. Erityisesti huomioita halutaan kiinnittää haavoittuvassa asemassa olevien isien tukemiseen.

Millaista on riittävä vanhemmuus ja riittävä isyys tilanteessa, jossa isällä on itsellään mielenterveyden haasteita tai päihteiden runsasta käyttöä? Entä tilanteessa, jossa isäksi tullaan silloin, kun ollaan itse vielä lapsia? Tai millaista on isyys, kun oma lapsi on otettu huostaan? Aina valmiuksia tasavertaiseen osallistuvaan isyyteen ei vain ole. Isän haasteet omassa elämässä yleensä vaikeuttavat myös mahdollisuutta osallistua omien lasten elämään. Osataanko keskustelussa isyyden eri muodoista ottaa riittävästi huomioon erilaisessa elämäntilanteessa olevat isät, ja onko ammattilaisilla riittävästi keinoja kaikenlaisten isien huomioimiseen työskentelyssä. Avoin dialogisuus isän kanssa auttaa sekä ammattilaista että isää itseään hahmottamaan, millainen osallisuus isyydessä on kulloisessakin tilanteessa tavoitteena.

Isän elämäntilanteen ja voimavarojen tunnistaminen on tärkeää puhuttaessa isyyden tukemisesta. Samaan muottiin ja samojen vaatimusten kanssa painittavaksi on mahdotonta laittaa kahta täysin eri elämäntilanteissa painiskelevaa isää. Vaikka isyyden voidaan nähdä aina yhdistävän, ei isyys kuitenkaan ole samanlaista vanhemmalle, jonka elämäntilanne on hallinnassa ja vanhemmalle, jolla on paljon haasteita omassa elämässään. Myös lapsen elämästä poissaolevan vanhemman on kuitenkin tärkeää tulla kuulluksi ja osallistua vanhemmuuteen omien voimavarojensa mukaisesti.

Isyys on ennen kaikkea arjen tekoja

Milava -hankkeessa kehitetään isille suunnattua vertaistuellista valmennusta vanhemmuuden tueksi. Tavoitteena on, että isät itse osallistuvat valmennuksen testaamiseen ja kehittämiseen. Valmennuksen avulla vahvistetaan myönteisillä keinoilla isien omia voimavaroja ja pyritään luomaan arkeen pieniä muutoksia ja tekoja vanhemmuuden tueksi. Isyys on kuitenkin ennen kaikkea pieniä arjen tekoja. Usein lapsen ja vanhemman välistä suhdetta voi viedä eteenpäin yhteinen hetki lapsen kanssa, lapsen leikkiin osallistuminen tai vain kuulumisten jakaminen. Toisinaan riittävää isyyttä voi olla soitto lapselle tai ehkä luvan antaminen sille, että lapsella on lupa iloita myös toisen vanhemman perheessään.

Ammattilaiset kohtaavat tilanteita, joissa isän teot vanhemmuudessa voivat ensin tuntua pieniltä, mutta ne vievät kuitenkin kohti vanhemmuuden vahvistumista. Olipa kyse millaisesta isyydestä tahansa, on mahdollisuus muutokseen aina olemassa. Isien omien voimavarojen ja osallisuuden tukeminen on työtä, johon kannattaa panostaa. Isyyden tukemisen vaikutukset tulevat näkyviksi ennen kaikkea lapsen elämässä ja hänen hyvinvoinnissaan. Lapsen näkökulmasta isä on aina erityisen tärkeä.

 

Kaisa Kepanen

Kirjoittaja on Kajaanin ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen tuntiopettaja, jolla on pitkä työkokemus sosiaalityöntekijän tehtävistä lasten ja perheiden parissa. Kaisa toimii Milava-hankkeessa Kajaanin ammattikorkeakoulun osatoteutuksesta projektikoordinaattorina.

 

Milava-hankkeen logo jossa lukee "Mies, lapsi ja vanhemmuus MILAVA 2023-2025"

MILAVA-hanke vahvistaa isien hyvinvointia ja ammattilaisten isätyön osaamista
Pohjoissuomalaisten korkeakoulujen yhteisen Mies, lapsi ja vanhemmuus (MILAVA) -hankkeen tavoitteena on vahvistaa isien hyvinvointia, osallisuutta ja aktiivista toimijuutta sekä edistää vanhempien välistä tasavertaisuutta perheiden yksilölliset tarpeet ja tilanteet huomioiden.
Hankkeessa tarjotaan uudenlaisia palveluita ja vertaistoimintoja isille, järjestetään koulutuksia ammattilaisille sekä yhteiskehitetään isätyön menetelmiä.
Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama hanke toimii vuosina 2023–2025.
Ryhmähankkeen toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Tutustu hankkeen verkkosivuihin.

 

You may also like

Leave a Comment